ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ergotherapy for kids

Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία με νευροβιολογική βάση, η οποία αφορά την δυσκολία του παιδιού στην ανάγνωση και την κατανόηση του γραπτού λόγου. Συναντάμε δηλαδή δυσκολίες στη φωνολογική επίγνωση, οι οποίες δεν συνάδουν με το γνωστικό δυναμικό του ατόμου. Ακόμα, το παιδί δυσκολεύεται να κατακτήσει δεξιότητες σχετικές με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία.

Τύποι Δυσλεξίας

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δυσλεξίας, η Αναπτυξιακή και η Επίκτητη.
Η αναπτυξιακή δυσλεξία ακολουθεί το παιδί το παιδί από την γέννηση του, έχει συνήθως κληρονομικό υπόβαθρο και γίνεται αντιληπτή στο διάστημα που το παιδί μαθαίνει να διαβάζει. Η αναπτυξιακή δυσλεξία χωρίζεται σε οπτική και ακουστική. Τα παιδιά με οπτική δυσλεξία δυσκολεύονται να μάθουν μέσω της οπτικής λειτουργίας. Χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, την οπτική διάκριση και την οπτική μνήμη. Τα παιδιά με οπτική δυσλεξία παρουσιάζουν συγκεχυμένη κατανόηση των γραπτών συμβόλων. Έχουν δυσκολία στην διάκριση των λέξεων, των γραμμάτων που έχουν οπτική ομοιότητα και αντιμετωπίζουν τις λέξεις σαν να τις βλέπουν πρώτη φορά.

Δυσλεξία Αγία Παρασκευή - Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία...

 

Τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία έχουν δυσκολία στην διάκριση ηχητικών ομοιοτήτων ή διαφορών ή στο να συνθέσουν ήχους σε λέξεις. Η ακουστική δυσλεξία θεωρείται πιο δύσκολη μορφή δυσλεξίας καθώς χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην ικανότητα του ατόμου να αναπαριστά στο νου του τους ξεχωριστούς ήχους της ομιλούμενης γλώσσας, να καταφέρνει να συνθέτει τους ήχους , να κατονομάζει πρόσωπα και πράγματα και να τηρεί την ακουστική ακολουθία. Για τους παραπάνω λόγους, η ακουστική δυσλεξία είναι και πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Δεν έχει σχέση με την ακουστική ικανότητα του παιδιού, καθώς η ακοή του δεν παρουσιάζει κάποια παθολογία. Τα παιδιά με ακουστική δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές, στην σύνθεση συλλαβών σε λέξεις με περιεχόμενο και στην διάκριση ακουστικών λεπτομερειών καθώς και στην αναπαραγωγή ηχητικών συνόλων. Επίσης, παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση στην γραφή και στην ορθογραφία από ότι στην αναγνωστική τους επίδοση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν μικρές διαφορές μεταξύ των ήχων που αντιστοιχούν σε σύμφωνα και φωνήεντα. Επίσης, δεν μπορούν να συνδέσουν τους ήχους με τα αντίστοιχα γραπτά τους σύμβολα για αυτό και δυσκολεύονται στην παραγωγή γραπτού λόγου καθ’υπαγόρευση. Ζητάνε να ακούσουν πάλι την λέξη γιατί δεν είναι σίγουροι ότι άκουσαν σωστά.

Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο τύπων δεν είναι πάντα εύκολη καθώς στα περισσότερα παιδιά παρουσιάζονται και οι δύο τύποι (μεικτή δυσλεξία).

Στην περίπτωση της επίκτητης δυσλεξίας οι ικανότητες της ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας είχαν αποκτηθεί αλλά ελαττώθηκαν ή εξαφανίστηκαν ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας (πχ. εγκεφαλικού τραυματισμού).

Δυσλεξία Αγία Παρασκευή - Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δυσλεξίας, η Αναπτυξιακή και η Επίκτητη

 

Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας

Παρατηρήστε αν το παιδί:

 • Δυσκολεύεται στην οπτική επεξεργασία.
 • Κάνει συχνά λάθη στο προσανατολισμό των γραμμάτων, στη θέση και την σειρά που έχουν τα γράμματα σε μία λέξη.
 • Δυσκολεύεται να διακρίνει ήχους και φωνήματα.
 • Τονίζει λάθος τα φωνήματα και δεν χρησιμοποιεί σωστά τα γράμματα στις λέξεις.
 • Συγχέει συχνά φωνήματα στις λέξεις.
 • Διαβάζει αργά, παραλείπει λέξεις ή και σειρές όταν διαβάζει ένα κείμενο.
 • Κάνει συχνά ορθογραφικά λάθη.
 • Παραλείπει, αντιστρέφει ή προσθέτει γράμματα στις λέξεις.
 • Δυσκολεύονται στις μαθηματικές πράξεις.
 • Παρουσιάζει χαμηλή αυτοπεποίθηση.
 • Αργή, χωρίς ρυθμό και συλλαβιστή ανάγνωση.
 • Μη διάκριση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και μη ορθή χρήση αυτών.
 • Απουσία τονισμού.
 • Καθρεπτική γραφή.
 • Δυσκολία στη κατανόηση, κάτι που επηρεάζει την μελέτη θεωρητικών μαθημάτων, όπως η Ιστορία.

Τα παραπάνω αφορούν ενδείξεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν διαγνωστικό οδηγό !

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.