Μαθησιακές δυσκολίες – Αγία Παρασκευή

Το παιδί κατά την είσοδό του στο σχολείο καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα απαιτητικό και σύνθετο μαθησιακό έργο. Ταυτόχρονα προσπαθεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των γονιών και των εκπαιδευτικών του. Ωστόσο, ορισμένα παιδιά χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη τυπική διδασκαλία, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε χαμηλή σχολική επίδοση.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι εξωγενείς προερχόμενοι από το περιβάλλον του παιδιού ή ενδογενείς, οι οποίοι πηγάζουν από την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Ακόμα, καθοριστικής σημασίας παράγοντας στη μαθησιακή επίδοση του παιδιού είναι οι «Μαθησιακές Δυσκολίες», όπως η Δυσλεξία και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο Αυτισμός και η ΔΕΠΥ.

Μαθησιακές δυσκολίες” είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή ικανότητας μαθηματικής. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνες τους τέτοιες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990).

Μαθησιακές δυσκολίες Αγία Παρασκευή

Κύριο χαρακτηριστικό των μαθησιακών δυσκολιών είναι η απόκλιση μεταξύ νοητικού δυναμικού και σχολικής επίδοσης (Τζιβινίκου, 2015). Επομένως, έχουμε ένα μαθητή ικανό να μάθει, όμως παρουσιάζει χαμηλές σχολικές επιδόσεις, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα άλλων σοβαρών επιδράσεων, όπως η νοητική καθυστέρηση.

Σύμφωνα με το DSM – V (Εγχειρίδιο Διαγνωστικών Κριτηρίων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας), οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι ακόλουθες:

  • Διαταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία)
  • Διαταραχή στη γραπτή έκφραση
  • Διαταραχή στα μαθηματικά
  • Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.

Οι πρώτες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών γίνονται εμφανείς από την Προσχολική ηλικία, όπως η αργοπορημένη έναρξη ομιλίας, προβλήματα άρθρωσης, αργή ανάπτυξη λεξιλογίου, δυσκολίες στην ακολουθία οδηγιών, δυσκολίες στη σειροθέτηση, όπως οι μέρες της εβδομάδας και προβλήματα συντονισμού. (Τζιβινίκου, 2020, Οι μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση τους με άλλες δυσκολίες στο πλαίσιο της Ειδικής αγωγής).

Στη συνέχεια, όταν το παιδί αρχίζει να φοιτά στο Δημοτικό τα προβλήματα γίνονται εντονότερα, καθώς οι δυσκολίες τους εκδηλώνονται στην κατανόηση και χρήση τόσο του προφορικού όσου και του γραπτού λόγου. Ακόμα, έχουν σημαντικές δυσκολίες στην μνήμη, γίνονται παρορμητικοί και ανοργάνωτοι και δυσκολεύονται στον προσανατολισμό. Επίσης, γίνονται επιρρεπείς στα ατυχήματα, παρουσιάζουν στα γραπτά τους αναγραμματισμούς, παραλείψεις γραμμάτων και συλλαβών, καθώς και κάνουν λανθασμένη χρήση των αριθμητικών συμβόλων, πράξεων και στη σειροθέτηση αριθμών. (Τζιβινίκου, 2020, Οι μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση τους με άλλες δυσκολίες στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής).

Φτάνοντας πλέον στην εφηβική ηλικία τα προβλήματα αυτά έχουν παγιωθεί. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία διαθέτουν φτωχή μνήμη, παρουσιάζουν δυσκολίες στην οργάνωση και ελλειμματική προσοχή. Ακόμα, δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να μετασχηματίσουν σύνθετες προτάσεις. Επίσης, δυσκολεύονται στη κατανόηση και έκφραση εννοιών που αφορούν επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό. Έτσι, διαθέτουν χαμηλής ποιότητας μεταγνωστικές δεξιότητες. (Τζιβινίκου, 2020, Οι μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση τους με άλλες δυσκολίες στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής).

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ανεξαρτήτου ηλικίας επιπτώσεις στην μαθησιακή επίδοση, αλλά κυρίως στον ψυχισμό και την συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά νιώθουν έντονη απογοήτευση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και επιδεικνύουν αρνητική στάση απέναντι στους δασκάλους τους και σε όποιον προσπαθήσει να τους βοηθήσει με την μελέτη των μαθημάτων τους. Επίσης, να σημειωθεί ότι και οι εκπαιδευτικοί με την σειρά τους όταν δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση και ενημέρωση για τις δυσκολίες των μαθητών, αποδίδουν την επίδοση των παιδιών σε τεμπελιά, αδιαφορία και πολλές φορές σε χαμηλό νοητικό δυναμικό. Έτσι, συμπεριφέρονται πιο αυστηρά και με μεγάλη πίεση στα παιδιά, τα οποία με την σειρά τους ματαιώνονται γρήγορα και απομονώνονται από την μαθησιακή διαδικασία. Αυτό πολλές φορές οδηγεί τα παιδιά να επιζητούν την προσοχή των γονιών και των δασκάλων του με αρνητικό αντικοινωνικό τρόπο. Τέλος, αυτός ο αρνητικός συμπεριφορισμός παγιώνεται πολλές φορές και στο σπίτι, αλλά και στις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού.

Αποκωδικοποιώντας κάποιες από τις Μαθησιακές δυσκολίες , περίοπτη θέση κατέχει η Δυσλεξία και η ΔEΠΥ, χωρίς να υποβαθμίζεται η σημαντικότητα των υπολοίπων.

Διαβάστε εδώ για την Δυσλεξία.

 

Θα ήταν ορθό να επισημάνουμε ότι συνήθως μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές, όπως η ΔΕΠΥ ή αλλιώς Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.

 

Δείτε εδώ για την ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας)

Οι γονείς στη διαπίστωση τέτοιων είδους συμπεριφορών θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτούν έναν ειδικό παιδαγωγό, καθώς ο ρόλος του είναι η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των Μαθησιακών δυσκολιών με σταθμισμένα και άτυπα εργαλεία αξιολόγησης. Το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός μιας εξατομικευμένης μαθησιακής παρέμβασης με βάση τις ανάγκες, τα ελλείμματα και τις δυνατότητες του παιδιού, ώστε να βελτιώσει και να περιορίσει τις δυσκολίες του παιδιού, ώστε να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο αυτάρκειας και επιτυχίας στο σχολείο και στη κοινωνία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις μαθησιακές δυσκολίες επικοινωνήστε μαζί μας στο κέντρο μας στην Αγία Παρασκευή. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας!


Μαθησιακές δυσκολίες Αγία Παρασκευή – ergotherapyforkids