Η ομάδα αποτελεί μια πρωταρχική πηγή κοινωνικοποίησης από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Είναι ένα ασφαλές και καθοδηγούμενο περιβάλλον έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν και να εξασκήσουν, κατά κύριο λόγο, τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Στις ομάδες, μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων, προωθείται η μάθηση και η ενίσχυση συμπεριφορών και τρόπων σκέψης.  Μια ομάδα λειτουργεί ως μια μικρή κοινωνία, που παρέχει στα μέλη της ευκαιρίες για κατάλληλη έκφραση και τους επιτρέπει να μάθουν και να ασκήσουν νέους, κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.

Ορισμένοι από τους στόχους είναι:

  • Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Έναρξη και διατήρηση φιλικών σχέσεων
  • Κατανόηση και έκφραση της έννοιας της ενσυναίσθησης
  • Ανάπτυξη συνεργασίας με συνομηλίκους
  • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
  • Εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων
  • Την κατανόηση και ακολουθία ομαδικών κανόνων

Στο κέντρο μας οργανώνουμε ομάδες παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης.

Η θεματολογία των ομάδων διαμορφώνεται ανάλογα με τις δεξιότητες των παιδιών που χρίζουν παρέμβασης και καλύπτει πλήρως τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους ανάγκες.

Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τα παιδιά για να ανταπεξέλθουν στην κοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.