Τι είναι η Αρθρωτική και τι η Φωνολογική Διαταραχή; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους;

Η αρθρωτική και η φωνολογική διαταραχή είναι μερικές από τις διαταραχές στις οποίες χρειάζεται η λογοθεραπεία. Αρθρωτική Διαταραχή: Περιλαμβάνει τις δυσκολίες στην άρθρωση των ήχων της ομιλίας, όταν αυτές συνεχίζουν να υφίστανται μετά από το αναμενόμενο χρονικό διάστημα κατάκτησης. Το παιδί δυσκολεύεται να αρθρώσει έναν ή περισσότερους ήχους, τόσο μεμονωμένα όσο και μέσα σε λέξεις.