Τι είναι ο Τραυλισμός και πότε πρέπει να ανησυχήσετε;

Ο τραυλισμός  είναι μια διαταραχή στην ροή της ομιλίας, που οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε:

Τι είναι ο Τραυλισμός και πότε πρέπει να ανησυχήσετε;

Η έναρξη των δυσροών (συμπτωμάτων) μπορεί να είναι σταδιακή ή απότομη και συνήθως εμφανίζονται στην ηλικία 2-2,5 χρονών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι δυσροές μπορεί να είναι:

 • επανάληψη συλλαβής ( κά-κά-κά-κάτσε εδώ ),
 • επανάληψη μικρών λέξεων ( θα-θα-θα-θα-θα πάω), πιο σπάνια
 • κολλήματα (π/π/πέρασα για λίγο) και
 • επιμήκυνση φθόγγων (θθθθθθέλω νερό)  (Yairi, 1997).

Είναι σημαντικό να επισημανθεί  ότι οι δυσροές μπορεί να εξαφανιστούν για ένα διάστημα και να θεωρηθεί ότι το παιδί το ξεπέρασε , όμως συνήθως επανέρχονται με ίδια ή διαφορετική μορφή.

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι παράγοντες που υποδηλώνουν κίνδυνο εμμονής των δυσροών είναι :

 • Το φύλο: Έχουν δείξει ότι ο τραυλισμός είναι 4 φορές πιο συχνός στα αγόρια από ότι στα κορίτσια (Yairi and Ambrose 1999).
 • Η κληρονομικότητα : Είναι 3 φορές συχνότερος σε οικογένειες με ιστορικό τραυλισμού (Andrews et al. 1983).
 • Η εξέλιξη του λόγου ενός παιδιού, είτε αυτό συνεπάγεται με γλωσσικές ικανότητες πιο μπροστά είτε πιο πίσω από τις ικανότητες των συνομηλίκων του.
 • Η παρουσία δυσκολιών στην ομιλία, όπως αντικατάσταση συμφώνων.
 • Η αντίληψη της δυσκολίας από το ίδιο το παιδί, καθώς και η διαχείριση από τους γονείς των δικών τους συναισθημάτων.
 • Το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
 • Και τέλος η εξέλιξη του τραυλισμού.

Η άμεση και έγκαιρη αξιολόγηση, καθώς και η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να εξαλείψει τα συμπτώματα, να αποκαταστήσει την καλή ροή ομιλίας και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης.

Κωνσταντίνα Τσίμπα

Λογοθεραπεύτρια